راهنمای هوشمند انتخاب پمپ


راهنماي هوشمند انتخاب پمپ

Image

: (mm) قطر پيستون جك  
: (mm) كورس جك  
: (s) زمان پيمودن كورس  
: Q Lit/min 
: (تن) وزن  
: (Bar)فشار  
 
: (mm) قطر پيستون جك  
: (mm) كورس جك  
: (s) زمان پيمودن كورس  
: Q Lit/min  
: (Bar)فشار  
: (تن) وزن